klik hier voor het verslag ontvangen 9 okt

 

 

Datum woensdag 20 september
Locatie en aanvang: zie agenda (hieronder)
De voorlopige stukken zijn geupload en in te zien via het menu Documenten/FSB vergadering

 

Agenda van de Algemene Ledenvergadering van de Friese Schaakbond
Woensdag 20 september 2023 in Zaalenzo, Kalverdijkje 77, 8924JJ Leeuwarden.
Aanvang 20.00 uur – sluiting uiterlijk 21.30 uur (streven).
1. Opening door de voorzitter
2. Vaststelling agenda;
3. Mededelingen en ingekomen stukken
3. Notulen van de ALV van 22 september 2022 (bijlage)
4. Jaarverslagen - Verslag van de secretaris (bijlage) -
Verslag van de jeugdleider (bijlage) -
Verslag wedstrijdleider (bijlage)
5. Financiën 22-23 - Verslag kascommissie - Toelichting financieel verslag 22/23 - Vaststellen financieel verslag 22/23
6. Prijsuitreiking 22/23
PAUZE met loting bekercompetitie om de Berend Nautabokaal
7. Bestuursverkiezing Aftredend en herkiesbaar: penningmeester E. Heidinga Aftredend en niet herkiesbaar: bestuurslid jeugdzaken B. Keizer Wegens het aanvaarden van een nieuwe werkkring heeft de heer Keizer gemeend zich te moeten terugtrekken als bestuurslid van de FSB. Voor hem in de plaats wordt door het bestuur nog niet een nieuwe kandidaat voorgedragen. Het bestuur is voornemens binnenkort een vergadering te beleggen van mensen die zich specifiek met jeugdzaken bezighouden. Naar verwachting kan daarna een nieuw bestuurslid jeugdzaken worden aangesteld.
8. De ontwikkelingen binnen de KNSB Korte schets door de heer E. Mijnheer, lid van het KNSB-bestuur
9. Begroting 23/24 - Toelichting (onderdeel bijlage) - Vaststelling begroting
10. FSB -competitie - Vaststelling gewijzigd competitiereglement (zie bijlage) - Vaststelling gewijzigd bekerreglement (zie bijlage)

11. Jeugdzaken
12. Organisatie FK’s 23/24
13. Rondvraag
14. Sluiting

Het bestuur van de FSB, J. Hibma voorzitter H.J.Dijkstra, secretaris